I/ Nhận và trả phòng

  • Thời gian nhận và trả phòng (thời gian check in – check out)

- Thời gian trả phòng: 12h00

- Thời gian nhận phòng: 14